O Projekcie

 

Projekt „Kujawsko-Pomorskie – Region Otwarty na Innowacje” jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w województwie kujawsko-pomorskim, który w komplementarny sposób stara się rozwiązać problemy transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki.

Projekt tenpomaga przedsiębiorcom w budowie kultury otwartości i współdziałania dla innowacji, która będzie sprzyjać rozwinięciu współpracy z różnymi partnerami, w tym z przedstawicielami jednostek naukowych. Oferuje też wsparcie dla naukowców, których działalność badawczą należy mocniej powiązać  z praktyką gospodarczą.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz sprawdzić pod kątem wykonalności innowacyjny pomysł, możesz otrzymać bezzwrotną dotację na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego.

 

Jeżeli jesteś pracownikiem naukowym i chciałbyś podzielić się zdobytą wiedzą  i wzbogacić swoje doświadczenie o współpracę z przedsiębiorcami, możesz w ramach tymczasowego zatrudnienia w MŚP pomóc wdrożyć innowacyjną usługę, wyrób lub zmianę w strukturach organizacyjnych.

 

 

Projekt daje możliwość wykorzystania potencjału wyłącznie mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego. Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego  będzie realizowane na zasadzie bezzwrotnego wsparcia w formie pomocy  de minimis - zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Dz.U. z 2010 Nr 239 poz. 1598 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L 379 z 28.12.2006, str.5). Tego typu wsparcie zostało zaplanowane dla 20 MŚP. Tymczasowe zatrudnienie ma charakter pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Przedsięwzięciem wspierającym realizację projektu jest portal internetowy - www.otwarteinnowacje.pl, mający za zadanie upowszechnienie idei otwartych innowacji, informowanie naukowców  i przedsiębiorców o możliwości skorzystania ze wsparcia na tymczasowe zatrudnienie, a także zawierający bazę jednostek naukowych i oferty współpracy nauki i biznesu. Działa tu forum dyskusyjne dające możliwość swobodnej wymiany informacji na temat wdrażania innowacji.

 

Istotnym elementem projektu jest organizacja moderowanych spotkań dyskusyjnych, których celem jest zapoznanie się z ideą otwartych innowacji, a także opracowanie założeń systemu wymiany informacji między nauką i biznesem.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

 

Okres realizacji Projektu: 01.07.2012- 30.06.2014

 

 

Nr Ewidencyjny Projektu: POKL.08.02.01-04-020/11

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia