Otwarte innowacje

Innowacje napędzają gospodarkę XXI wieku. Niezwykle często badania nad nową technologią lub produktem, jak również ich marketing realizowane są wewnątrz firmy. Przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność w oparciu o założenie, że osiągną sukces wyłącznie  generując najwięcej najlepszych pomysłów, które należy ściśle chronić. Takiej strategii  przeciwstawia się model otwartych innowacji zaproponowany przez profesora i dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley Henriego Chesbrougha. Wskazuje on, iż w procesie tworzenia innowacji nieustannie wzrasta rola zewnętrznych partnerów przedsiębiorstwa. Firma nie może dziś prowadzić wszystkich działań badawczo-rozwojowych samodzielnie. Musi otworzyć się na wiedzę z zewnątrz, podejmując współpracę z partnerskimi instytucjami, dystrybutorami, konsumentami (w ramach badań rynkowych) czy innymi firmami oferującymi licencje i patenty.

Fachowcy z jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, z innych przedsiębiorstw oraz wykwalifikowane osoby prywatne mogą znać odpowiedź na  problem rozwojowy przedsiębiorstwa zainteresowanego współpracą. Mając inne doświadczenia, świeże spojrzenie, wreszcie wiedzę mogą szybciej znaleźć  odpowiednie rozwiązanie.Tak przekształca się w praktykę ideę otwartych innowacji (open innovation).
W modelu innowacji otwartych zakłada się, iż w procesie dokonywania odkryć i rozwoju innowacyjnych możliwości przedsiębiorstwa bazują zarówno na zewnętrznych, jak i na wewnętrznych pomysłach. Dzielą się także posiadaną wiedzą w postaci licencji czy sprzedaży patentów. Korzyści ze stosowania w rozwoju firmy  modelu otwartych  innowacji to poszerzenie dostępu do wiedzy oraz obniżenie kosztów technologii oraz innych nowych rozwiązań, a jednocześnie możliwość czerpania zysku z zamrożonych aktywów (np. patentów).

Otwarte innowacje nie są modelem rozwiązującym wszystkie problemy związane
z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarce.

Jedną z istotniejszych kwestii, poruszaną przez specjalistów, jest małe ich rozpowszechnienie w sektorze MŚP, pomimo bardzo dużego potencjału jaki istnieje
w tym obszarze. Wydaje się, że może stanowić to dodatkowe wyzwanie dla twórców proponowanego modelu, który skierowany będzie głównie do firm z tego sektora. Otwarte innowacje są ważnym, coraz bardziej znaczącym elementem modeli biznesowych oraz systemów społeczno-gospodarczych, które zmierzają do rozwoju światowej gospodarki zgodnie z zasadami równowagi przy uwzględnieniu tworzenia wartości dla całych społeczeństw.

Jedną z barier hamujących wykorzystanie innowacji otwartych w gospodarce regionu kujawsko-pomorskiego jest mały zakres relacji pomiędzy przedsiębiorstwami
a jednostkami naukowymi.

Dlatego też projekt Kujawsko-Pomorskie – Region Otwarty na Innowacje pomaga przedsiębiorcom w budowie kultury otwartości i współdziałania dla innowacji, która będzie sprzyjać rozwinięciu współpracy z różnymi partnerami, w tym z przedstawicielami jednostek naukowych. Oferuje też wsparcie dla naukowców, których działalność badawczą należy mocniej powiązać  z praktyką gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia