Program Ramowy „Horyzont 2020

Program Ramowy „Horyzont 2020” to największy program finansowania badań i innowacji w UE. "Program ten to blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się wprowadzeniem produktu na rynek. Filozofia finansowania w "Horyzoncie" to "od pomysłu na produkt do wdrożenia go na rynek". Celem „Horyzontu 2020” jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego (co ma usprawnić rozliczanie projektów), zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym.
 
Program składa się z trzech filarów:
1.Pierwszy - "doskonałość w nauce" - przeznaczony dla jednostek naukowych,
2.Drugi - "wiodąca rola w przemyśle" - budżet 17 mld euro na projekty z zakresu m.in. IT, biotechnologii, nanotechnik czy technologii materiałowych, przeznaczony dla firm mikro po duże przedsiębiorstwa,
3.Trzeci - "wyzwania społeczne" - to 29,7 mld euro na projekty związane m.in. ze zdrowiem, demografią, bezpieczeństwem żywności, ekologicznym      transportem czy ochroną klimatu, przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw.
 
W zdecydowanej większości konkursów wnioski o granty będą mogły składać konsorcja z co najmniej trzema partnerami z trzech państw UE. Wyjątkiem są MŚP, które mogą startować samodzielnie. Konkursy będą ogłaszane w trybie ciągłym. Rozpatrywanie wniosków zajmie maksymalnie osiem miesięcy od momentu zamknięcia konkursu. Zaplanowana została równowaga między dużymi a małymi projektami, a po 20% środków w drugim i trzecim filarze trafi tylko do MŚP.
 
Za pomoc w ubieganiu się o granty z "Horyzontu" będzie odpowiadał Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Badań ( www.kpk.gov.pl ). Pierwszy konkurs w "Horyzoncie 2020" zostanie ogłoszony w połowie grudnia br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia