Środki za zakup usług badawczych w jednostce naukowej-VOUCHER BADAWCZY

Informujemy, iz "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"Związek Pracodawców podpisali Umowę o finansowanie Projektu „Voucher badawczy”.

 

Projekt nawiązuje do realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (obecnie "Pracodawców Pomorza i Kujaw") w latach 2010-2013 „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”

 

Voucher badawczy – (ang. talon, bon) to forma bezzwrotnego dofinansowania, uprawniająca mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę z województwa kujawsko-pomorskiego do wykupienia w jednostce naukowej usług badawczych, niezbędnych do wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie.

 

Konkursy planuje się w IV  kwartale 2013 i I kwartale 2014.

 

Projekt będzie  realizowany w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" jako lider projektu zaprosił do udziału w partnerstwie następujące instytucje: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Przewidziane w ramach Programu formy wsparcia stanowią pomoc de minimis i są udzielane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Z możliwościami wsparcia finansowego dla innowacyjnych przedsiębiorców można zapoznać się na stronie internetowej projektu www.voucherbadawczy.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia